„Юнайтед партнърс“ ЕООД е бенефициент по проект „Агенти на промяната“

UP Celebrating 20 Years

„Юнайтед партнърс“ ЕООД е бенефициент по проект „Агенти на промяната“, дог. BG05M9OP001-4.001-0052-C01, финансиран по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по ОП Развитие на човешките ресурси. Партньори по проекта са фондация „Образователно сътрудничество“ и община Каспичан. Проектът стартира на 1.11.2017г., ще приключи на 1.11.2018 г. и е с размер на безвъзмездно финаниране 163 347.93 лв.

Целевата група на проекта са икономически неактивни младежи, които не са в образование обучение или заетост на възраст 15-29 г. вкл. “Агенти на промяната“ще съдейства за създаване на връзка между институциите и младите хора, ще ги мотивира и ще им помогне да потърсят обучение или работа.

Дейностите на проектът включват:

1. Извършване на проучване и анализ на иновативни методи и практики от ЕС
2. Адаптиране и пилотиране на две социални иновации, насочени към иновативни методи на комуникация с целевата група по проекта и въвеждане на индивидуално онлайн приложение за създаване на автобиография
3. Повишаване на капацитета на партньорите за работа с целевата група чрез обучителни събития и обмяна на опит с партньор от Унгария;
4. Оценка на приложимостта на социалните иновации и разпространение на постигнатите резултати;
5. Информационни дейности.

EU flag
EU logo