Юнайтед Партнърс ЕООД е бенефициент по програма Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, BG16RFOP002-2.073
„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Получените средства са приложени за следващите оперативни нужди:

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;
– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);
– Разходи за персонал[1] (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).
________________________________
[1] Допустими са разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г.

Като резултати компанията отбелязва финансовата стабилност в оборотен капитал, своевременно плащане на режийни разходи, възнаграждения, здравни и осигурителни вноски.